Tävling: Fantholmsregattan
Datum: 2019-09-16
Arrangör: Ekerö Båtklubb

1. Regler

1.1. Kappseglingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.
Seglingsföreskrifterna består av föreskrifterna i KSR Appendix S, Standardseglingsföreskrifter, och kompletterande seglingsföreskrifter som kommer att finnas på den officiella anslagstavlan placerad på hemsidan www.jungfrusundsregattan.se/information/anslagstavlan/

1.2 Deltagande båtar skall finnas med i SRS-tabell eller ha ett giltigt SRS-mätbrev. Mätbrev som inte finns på Seglarförbundets hemsida skall uppvisas vid registreringen. Eventuella korrigeringar av anmälan mottages senast 24 timmar före start. Följande undantag kommer att tillämpas: Båt som inte uppfyller dessa krav kommer att tilldelas ett godtyckligt SRS-tal i samråd med seglingsledningen och deltar utom tävlan.

1.3 En båt med ett alternativt SRS/SRSv-tal i SRS-tabellen, SRS-mätbrevet eller SRSv-mätbrevet för kappsegling utan undanvindssegel får anmälas utan sådana segel. Detta ska anmälas senast 24 timmar före start till seglingsledningen. Anmälan efter 24 timmar före start får ej anmälas utan flygande segel. Ändring av SRS-talet får göras fram till 24 timmar innan start. Undantag är att de sista 24 timmarna får man ändra SRS tal till flygande segel då till en extra kostnad på 200kr.

1.4 En båt med två personers besättning får kappsegla med ett SRS-tal för shorthanded kappsegling (SRSs). Detta ska anmälas senast 24 timmar före start till seglingsledningen. Anmälan efter 24 timmar före start får ej anmälas utan flygandesegel. Ändring av SRS-talet får göras fram till 24 timmar före start. Undantag är att de sista 24 timmarna får man ändra SRS tal till flygande segel då till en extra kostnad på 200kr.

1.5 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.6 Alla båtar kan komma att, i enligt ISAF Regulation 20, föra reklam vald och tillhandahållen av arrangören.

1.7 En tävlande som har lämnat land ska ha på sig personlig flytutrustning. Den här regeln gäller inte vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning eller när den tävlande befinner sig i hamn eller under däck. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.8 Ta ett straff. Regel 44.1 (ensvängs- och tvåsvängsstraff vid händelsen) gäller, men en båt som får en protest mot sig för brott mot en regel i del 2 eller regel 31 kan välja att ta ett poängstraff som innebär ett tidstillägg på 10% av båtens beräknade tid. Begäran om detta måste ske direkt när protesttiden går ut.

1.9 En båt som tjuvstartar och inte uppmärksammar detta genom att vända och starta rätt får ett tidstillägg på 10% av båtens beräknade tid.

2. Information till deltagarna

2.1 Information till deltagarna anslås på den officiella anslagstavlan som är placerad på klubbstugan och fantholmsregattan.ekerobk.se/information/anslagstavlan/

2.2 Kontakt med tävlingsledningen
alex@barnard.se eller 070-267 15 33.

3. Ändringar i seglingsföreskrifterna

3.1 Ändringar i seglingsföreskrifterna anslås senast kl. 8.00 samma dag som de träder i kraft.

3.2 Ändringar i tidsprogrammet anslås senast kl. 20.00 dagen innan de träder i kraft.

4. Signaler visade på land

4.1 Inga signaler kommer att visas på land.

5. Tidsprogram

Lördag den 21 september 2019

• 9:00-9:55 Registrering i klubbhuset
• 10:00 Skepparmöte
• 10:55 Planerad tid för första varningssignal

6. Klassflaggor

• Klass 1 ”Signalflagga D”
• Klass 2 ”Signalflagga E”
• Klass 3 ”Signalflagga F”
• Klass 4 ”Signalflagga H”

7. Banan

Se banbeskrivning.

7.1 Kappseglingskommittén ska försöka anpassa banan så att den tar ca 180 minuter att segla.

8. Märken

8.1 Rundningsmärkena är bojar, öar, sjömärken.

9. Starten

9.1 Startgrupperna kommer att startas enligt KSR 26 med 10 minuters mellanrum. Dvs, klass 1 tidigast 11:00, klass 2 11:10 osv.

9.2 Starttiderna kommer att finnas i bilaga som kommer ges ut på skepparmötet. Starttiderna är efter ”GPS-tid”

9.3 Startlinjen är mellan två gula cylinderbojar.

10. Avkortad bana

10.1 Avkortning kan förekomma, mer info skepparmöte.

11. Mållinje

11.1 Mållinjen är mellan två gula cylindrerbojar.

12. Tidsbegränsningar

12.1 Maximitiden för första båt i mål i är 280 minuter från sista startgrupp.

12.2 Målgångsfönster: Maxtiden för båtar att gå i mål efter att första båten i startgruppen seglat banan och gått i mål är 50 minuter.

12.3 En båt som inte startar inom 15 minuter efter sin startsignal räknas som inte startande.

13. Protester och ansökningar om gottgörelse

13.1 Protestblanketter finns tillgängliga på tävlingsexpeditionen. Protester och ansökningar om gottgörelse eller att återuppta en förhandling ska lämnas in där före den tillämpliga protesttidens utgång.

13.2 Protesttiden 40 minuter efter att den sista båten har gått i mål.

13.3 Kallelse till protestförhandling, med tid och plats för förhandlingen, anslås senast 30 minuter efter protesttidens utgång för att informera deltagare om förhandlingar i vilka de är parter eller vittnen.

13.4 Information enligt KSR 61.1b om protester från kappseglingskommittén, tekniska kommittén eller protestkommittén sker genom anslag.

14. Säkerhet

14.1 En båt som startar men utgår och en båt som inte kommer till start ska underrätta kappseglingskommittén om det så snart som möjligt.